Intervento PC ANA Asti Boschetto dei Partigiani – ana asti